Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den 8. lægerolle

- Tværfaglighed og udvikling af sundhedssektoren

Introduktion

Kommende, nye læger skal kunne agere og være forandringsparate i et felt med eksponentielt voksende viden og kompleksitet. En verden, hvor kompleksitet og viden genereres med en hastighed, der gør den vanskelig at nå at implementere før ny evidens skabes. Kommende læger vil opleve stigende krav til involvering af samarbejdspartnere, pårørende og patienter i alle faser af det daglige arbejde.

Politisk og ledelsesmæssigt er der en stigende forventning til, at kommende læger evner at forbedre sig selv og deres arbejdsplads via innovation. Men hvordan kan danske læger få de bedste kompetencer til at være kreative, udvikle og innovere til en verden, der efterspørger dette og samtidig fastholde en specialist rolle med højt fagligt niveau , der leverer den bedst mulige udredning og behandling af patienterne?

Med afsæt i reelle behov fra sundhedssektoren vil du som studerende komme igennem et forløb, hvor en del af undervisningen vil foregå ved fremmøde. Resten vil ske gennem brugen af flipped classrom og feltarbejde. Du vil få indblik i, hvordan netværk og samspil med mange forskellige faggrupper kan inddrages og gøres værdiskabende både for dig som læge, men også for den organisation og det samfund du skal arbejde i og med. Du vil erfare, at specialistrollen er en styrke, som skal bevares, men som samtidig skal kobles til evner i at bygge bro til andre specialister og en evne til kontinuerligt at tilegne dig ny viden. Dette gøres gennem planlægningen af et innovationsprojekt, hvor det er dine egne ideer og motivation, som danner baggrunden. Projektet vejledes af dine medstuderende, undervisere og den tillærte teori på kurset.

Målgruppe

Den 8. lægerolle - Tværfaglighed og udvikling i sundhedssektoren er for dig som har bestået lægevidenskabelig bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet eller tilsvarende. Dette tilvalgskursus er tilrettelagt med udgangspunkt i behov for kompetencer der er defineret blandt medicinstuderende, nyuddannede yngre læger, INNO X Health samt set i forhold til den strategiske indsats for innovation i Region Midtjylland. 

Formål og indhold

I undervisningsforløbet tages udgangspunkt i et behov, du som studerende selv medbringer til første kursusdag. Behovet skal have relation til sundhedssektoren. Det kan være et behov/en udfordring du har oplevet eller har fået overdraget. Det kan eksempelvis være i relation til udredning, diagnosticering, behandling, logistik, organisatoriske udfordringer, kommunikation eller læring. Det må gerne være en udfordring hentet uden for den danske sundhedssektor, men du skal dog, under kurset, have adgang til ”stedet”, hvor behovet er fundet. Behovet behøver ikke være en kæmpe udfordring – små udfordringer kan give det bedste grundlag for innovation, så længe det er relevant for mange.

Du skal være afklaret med, at forløbet gør brug af Flipped Classroom, hvor at du som studerende selv skal tilegne dig det udleverede teoretiske og praktiske grundlag hjemmefra for at kunne indgå meningsfuldt i gruppeinteraktionerne i fremmødetimerne. Det forventes, at du som studerende møder op forberedt ved at have gennemgået online og udleveret materiale. Dette gælder også til første kursusdag.

Du møde et teoretisk grundlag og litteratur, der tager udgangspunkt uden for sundhedssektoren, og for nogle vil det opleves både inspirerende, men også meget nyt sammenlignet med den tilgang til videnskab og evidens, der normalt præsenteres ved medicinstudiet 

Der vil være et minimum af skriftligt arbejde, mens at der vil være meget fokus på praktisk ”hands-on”, der oftest vil foregå i teams og tage udgangspunkt i de enkelte behov. Afrapportering og opfyldelse af delopgaver vil foregå ved præsentationer af få minutters varighed, der også vil forsøge at udvikle og understøtte dine kommunikative kompetencer.

Forløbet vil være bygget kronologisk op omkring Mixed Methods Innovation Model og dermed vil du blive oplært i de kvalifikationer, som kurset forsøger at adressere. Afslutningsvist vil du stå med et projekt, der potentielt kan implementeres i sundhedssektoren og skabe værdi, samt have de fornødne værktøjer til selv at starte innovative projekter op.

Udbytte

Som studerende skal du ved afslutning af kurset kunne:

  • Redegøre for rammer, ressourcer og netværk, der understøtter det at udvikle og innovere
  • Redegøre for teorier bag individuelle kompetencer og præferencer, teamdynamik, teamopbygning og det at drive innovation i et tværfagligt miljø
  • Anvende forskellige metodikker til at indsamle og anvende data for at identificere og validere et behov
  • Anvende værktøjet ”Need-statement” til at dele behovet og grundlaget for at innovere
  • Anvende redskaber til idegenerering, der rykker et behov frem til en værdiskabende løsning
  • Anvende præsenterede kommunikationsredskaber strategisk for at opnå følgeskab
  • Redegøre for metoden Pretotyping og brugen af dette ved skabelsen og test af nye løsninger
  • Definere relevante effekter af en innovativ løsning og hvordan disse dokumenteres i et studie
  • Redegøre for teorien bag implementering af en optimering/løsning i drift, der er økonomisk rentabel

Form

Der vil være et minimum af skrifteligt arbejde mens at der vil være meget fokus på praktisk ”hands-on” der oftest vil foregå i teams. Holdundervisning og Flipped-Classroom kommer til at være fokuspunktet for de timer der ikke er praktisk orienteret. Flipped-Classroom understøtter at du som studerende på fremmøde dage demonstrerer at du har forstået og mestrer at anvende den viden du har skulle tillære under forberedelse til undervisningen.

Du skal være afklaret med at forløbet gør brug af Flipped Classroom og at det forventes at du som studerende møder op forberedt ved at have gennemgået online og udleveret materiale. Dette gælder også til første kursusdag.

Undervisere

På kurset står INNO X Health, ved Martin Vesterby og Kathrine Arlander for både den teoretiske og praktiske del i samarbejde med eksterne undervisere.

Praktiske oplysninger

Eksamensoplysninger:

På sidste kursusdag præsenterer du det behov og den løsning du har arbejdet på gennem kurset samt det praktiske og teoretiske grundlag for denne. 

Ser mere på Aarhus Universitets kursuskatalog

Undervisningsdeltagelse

Censur: ingen censur

Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Hjælpemidler: Ikke angivet

Praktiske oplysninger

Valgfag ligger i ugerne 49-01 (52 undtaget).

Arbejdsbyrden vil variere fra uge til uge - men du skal regne med gennemsnitlig 15 konfrontationstimer og 22,5 forberedelsestimer (teori + feltarbejde) ugentligt i de 4 uger

Litteratur

Sendes før kursus start – der vil ikke være behov for indkøb at litteratur

Pensum

Udleveret materiale i form af artikler og online materiale

Deltagerbegrænsning

24

Semesterplacering

3. sem. (Kandidat)

Øvrige oplysninger

Deltagernes færdigheder vurderes gennem hele uddannelsesforløbet og undervisningsdeltagelse dokumenteres